مشارکت باشگاه تراکتور در مرحله اول رزمایش «همت جوانانه، کمک مومنانه»

https://static3.borna.news/thumbnail/RTBQJ3Ygjl9h/c-5e-GrpQoxvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAgOAqDDPxXk9OFHbqWJYS5/20200426_230359.jpg

باشگاه تراکتور در مرحله اول رزمایش «همت جوانانه، کمک مومنانه» مشارکت کرد.

منبع: خبرگزاری برنا

The Latest