خلاصه و حواشی بازی سپاهان ۲-۲ تراکتور (نود ۵ شهریور)

{% video https://static2.90tv.ir/51b06c43/03-sep-ter.mp4 https://static2.90tv.ir/db4bd56a7d697caffa2f3245fc69b8f3_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest