خلاصه و حواشی بازی تراکتورسازی ۱-۰ سایپا (نود ۲۹ مرداد)

{% video http://hattrick.arna.ir/assets/f097571b/01-ter-sai.mp4 https://static2.90tv.ir/545e4ec798d523ad8c11855f8281c611_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest