مصاحبه بازیکنان و مربیان بعد از بازی استقلال-تراکتورسازی

{% video https://static2.90tv.ir/be82ee2c/06-mo_Est-Ter.mp4 https://static2.90tv.ir/d88246e5010310eb6c5ccb685eb36e40_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest