گل دوم استقلال به تراکتورسازی توسط مرتضی تبریزی

{% video https://static2.90tv.ir/310aa47b/G2_S.mp4 https://static2.90tv.ir/e852e007cefffac0bf4cd5a50690cade_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest