کنفرانس خبری شفر پیش از بازی استقلال و تراکتور

{% video https://static2.90tv.ir/6a3ee996/04-sche.mp4 https://static2.90tv.ir/5546e12ae22ce5bad910e2d32c6110fb_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest