کارشناسی داوری پیکان-سایپا/تراکتورسازی-نساجی (نود ۱۵ مرداد)

{% video https://static2.90tv.ir/2e9f056b/Davari1-970515-90tv.ir-1.mp4 https://static2.90tv.ir/7f6406c963729e2b7e33572e96856ae9_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest