خلاصه و حواشی تراکتورسازی ۱-۱ نساجی مازندران (نود ۱۵ مرداد)

{% video https://static2.90tv.ir/5c6907f6/04-tra-nas.mp4 https://static2.90tv.ir/fc8fbedc868f3aeda4f0f2d7509cb17f_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest