نظر خبرنگاران ورزشی درباره خریدهای جدید تراکتور

{% video https://static2.90tv.ir/23507054/NewPlayer-Tra-970512-90tv.ir-1.mp4 https://static2.90tv.ir/726ba3c79b7c7fa545366168a568533b_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest