مصاحبه‌ها و کنفرانس خبری پایان بازی تراکتور-نساجی

{% video https://static2.90tv.ir/9e20686b/Tra-Nas-Conf-970512-90tv.ir-1.mp4 https://static2.90tv.ir/b9eca2f86ee8c25fc58117d663840ad3_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest