خلاصه و حواشی نفت مسجد سلیمان۰-۰ تراکتور (نود ۸ مرداد)

{% video https://static2.90tv.ir/8f77c223/13-nat_m-tra.mp4 https://static2.90tv.ir/a56a1b4a2e65885d1ab26b0eac76f6bd_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest