حواشی قبل از دیدار نفت مسجدسلیمان و تراکتورسازی

{% video https://static2.90tv.ir/378551b2/Havashi-NMS-Tra-90tv.ir-1.mp4 https://static2.90tv.ir/92bbbfca918dee36e9b2ef27cbbffbc2_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest