اختصاصی نود /کنفرانس خبری ویسی بعد از بازی نفت مسجدسلیمان و تراکتور

{% video https://static2.90tv.ir/a2ff9d25/15-con-VYC.mp4 https://static2.90tv.ir/8b881d39cdfc9f17c0fe9038fa92c764_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest