اختصاصی نود /کنفرانس خبری توشاک بعد از بازی نفت مسجدسلیمان و تراکتور

{% video https://static2.90tv.ir/4aa581c9/16-con-tush.mp4 https://static2.90tv.ir/897789b8e39fe50938855f9540d9eee3_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest