تمرینات بدنی در دستور کار سرخ‌پوشان و انگیزه بالای جوان‌ها

http://www.tractor-club.com/cache/special_pic/4576_20180622_190704.jpg

گزارش تمرین امروز

در تمرین عصر امروز سرخ‌پوشان بازیکنان جوان با انگیزه بالای خود تحسین حاضران را جلب کردند.

سرخ‌پوشان فوتبال آذربایجان امروز نیز همچون روزهای گذشته در ۲ نوبت تمرین کردند که تمرین نوبت صبح به کار با وزنه اختصاص یافت و تمرین عصر نیز کارهای بدنی در کمپ اختصاصی بود.

در تمرین عصر بازیکنان پس از گرم کردن به‌مرور کارهای بدنی پرداختند تا شرایط بدنی خود را به شرایط ایده‌آل نزدیکتر کنند.

بازیکنان جوان که از انگیزه بالایی برخوردار بودند تحسین حاضران در تمرین را جلب کردند.

تعدادی از هواداران نیز در عصر یک روز تعطیل با حضور در کمپ اختصاصی نظاره‌گر‌ تمرین سرخ‌پوشان بودند.

منبع: وب‌سایت رسمی باشگاه

The Latest