کنفرانس خبری مربیان استقلال خ۳-۲ سپاهان/پدیده۲-۱ سیاه جامگان/تراکتور۱-۱ نفت آبادان

{% video https://static2.90tv.ir/5f9f3a7c/EstkSep-PadSia-TraNaf_90tv.ir.mp4 https://static2.90tv.ir/3cf40cf81f3afd20047ddc0b7eb0d7f8_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest