گل دوم الغرافه به تراکتورسازی (عبدالعزیز حاتم)

{% video https://static2.90tv.ir/20b9541c/Tra1-2Ghf-Goal_90tv.ir.mp4 https://static2.90tv.ir/98bdbfb65dd8fd1736c7e5b5cbdea1f5_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest