| موقعیت خطرناکی که تراکتورسازی از دست داد

موقعیت خطرناکی که تراکتورسازی از دست داد، موقعیت بسیار خطرناک برای تراکتورسازی که منجر به گل نشد.

{% video http://s.tamasha.com/statics/videos_download/429560_0_normalized_256x142.mp4?name=موقعیت_خطرناکی_که_تراکتورسازی_از_دست_داد_142.mp4 %}

منبع: تماشا

The Latest