نگاهی به وضعیت تراکتورسازی در لیگ هفدهم (نود ۲۷ فروردین)

{% video https://static2.90tv.ir/884ba993/Tractor-970127-90tv.ir-1.mp4 https://static2.90tv.ir/56bca8a88ba933eda3248e881972bbef_315_183_cropCenter.jpg %}

منبع: وبسایت برنامه نود

The Latest